باز هم از شاهکارات مصطفی امام عکاس تئاتری کار   

 

 

 تصویری از باله ی ریز رقصی های زنی با شکوه پلاستیکی - تئاتر ارمنستان

لینک