چرا سنن نکو را به قبرستان چال؟   

سنت حسنه ای بود در زمان قدیم و آن گریبان چاک دادن زنان به وقت شنیدن اخبار ناگهانی و بد؛ بدگوار بود.کسی خبر ندارد از چرایی ور افتادن اش؟

لینک