این زُهره؛ بازگشت لرزه به گور داریوش رفیعی   

    چون یقین کردی که در عشق ات گرفتارم

    گه* گشتی و نمودی این چنین خواااااارم

    خود نکردی فکر آخر نازنین یارم

    من هم چو تو دارم آخر خدایی؛ جاکش!

   

* در ورسیون سنه ی ١٢٨٧ کمپانی حبس صوت "ماسیس رکوردز" ؛   "عن"  گشتی و نمودی این چنین "خواهرم"  آمده است.

لینک