ز کرم خویش   

با نادرترین ژست جدی ام ؛ صدای ام  که اکو شونده از دست مرمرفرش یک سالن گنده ؛ سکوت ناگهانِ سایرین ِ معطل النطق ؛  می گویم: آدما برای ادامه ی رابطه لازم نیست حرف داشته باشن... کافیه کرم داشته باشن...

لینک