و من لم یشکر المخلوق...   

آقای دکتر...بابت لک و پیس و جای سوخته گی و اسکاری که با لیزر روی شکم ام پدید آورده و ناخواسته موجبات نجابت این چندگاهه ی اخیرم را فراهم آوردید نهایت تشکر را دارم.

لینک