شدم ماهی ز قلاب تو آخر...   

اصلن پسرا دوس دختر میگیرن واسه اون روزی که بهش بگن" اَه داری گیر می دیا...." یه چی تو مایه های  اون یارو که گفت دوس دارم جراح بشم از در اتاق عمل بیام بیرون بگم متاسفم . 

لینک