فرض بز ، تلاش وزغ، فاصله و هرچی اصلن   

دریغ این همه بین من و تو فاصله چه خری
ز بُز فرض کردن ام بیش از این حاصلی نبری
ز خرده تلاش خود چون وزغ ام و چه پنهان
که چشم دودو زند ز پی ات؛ خاک به سری*

*: خاک بر سر ِ قافیه باخته ، خاک بر سر چشم من که پی تو دودو زند و مستتراً خاک بر سر تو که چشم همچو منی پی ات دودو زند.

لینک