ترجمان استخفافی   

ترجمان استخفافی: مَثَل حرفن بگیر حسی که ذهن خودت به درستی مزمزه اش کرده است و اگر قرار باشد بنویسی اش و فرصت ادیت باشد حرفی می شود که جگرآوران را نرم نماید ولی چنان نقش نبسته و خام و کُدوار استفراغ اش می کنی که حق ات است و تقصیر چشمهای بق ات است اگر برجک ات با ترجمه ای مخفف شده و دم دستی آن مواجه شود که آن را ترجمان استخفافی گویند که از نظارت استصوابی خاصیت جردهنده گی اش بیش است.  


لینک