تب نوبه   

بعد از ظهر ، وقتی که از صبح  یله و رها و فارغ بوده ام از تو ، ناگهان عاشق می شوم....

لیبل ها: ، اینجوری شو نداشتم دیگه، دکتر برو دکتر ، ققنوس وار از خاکستر خودت بلند شو خاله ببینه...

لینک