این شعر راست است . نشان به آن نشان که موهای دستم سیخ شده است.   

باز من و تو و سر سودایی
باز منطق روایی و باز سر من سودایی
فرداشب اش حتا در عالم پتو من اندیشه ی خواب مقوایی
صباها و پس صبا ها زپی هم  و  من همین تفکر بی مهندسی شده ی سامورایی به اضافه ی سر سودایی

لینک