اتوی مامان هما!   

تازه فهميدم شکل کی شده!

شکل اتوی قديمی مامان هما که درجه اش هميشه بين پشم و ابريشم گير کرده ولی سر آخر همه رو همون پشم حساب می کنه!

لینک