آرزومانی   

قریب به هفتاد درصد  ژامبونِ روزگارِ مرا؛ گوشت یاد تو تشکیل داده است.

آی به چه مرغوبیت، روزگار من....

لینک