مولتی فانکشن   

وقتی که معشوق ات ؛ رفیق ات هم باشه نمی دونی حرف های درشت شو با یکه بدو های رفیقانه بی حساب کنی یا بذاری به پای رسیدن قریب الوقوع و اخطار آمیز لحظات انزجاری- عاشقانه ی  آن و آف  وار که مثل درد زایمان هیچ کاری اش  نمی شه کرد مگر این که زایید.

لینک