تواناييهای خود را بشناسيم   

- حلوا حلوا حلوا........

- تو لب تر کن.......

- حلوا حلوا حلوا.......

- بيا دستمال بگير اون لبتو که تر کردی خشک کن!

حلوا حلوا حلوا........

- تازه کی ميگه فايده نداره.........من يه بار اونقدر حلوا حلوا کردم مرض قند گرفتم.....

- حلوا حلوا حلواااااااااا.....بابا يه چيز ترش پيدا نمی شه اينجا...... اين حلواهه دهنمو زد.......

- چرا..........دست خر با آبليمو.......

- دست خر با آبليمو....خر با آبليمو........ آبليمو........آبليمو.....

 

 

لینک