آستان سابی   

بشر خمار اولیه که از بار زدن و کشیدن علف کوهی و هر خارخسکی که دستش می‌رسید خسته شده بود دست به آستان پروردگار برآورد و گفت:

"اللهم غیّر سو حالنا بحسن حالک: خدایا حال بد ما را مثل حال خودت خوب کن"

ببین بدحالی آن هم این قدر فراگیر چه قدمتی دارد که سرگل دعای شب آرزوهاست این.

 

لینک