1&1   

من نگران شأن پایمال شده ام هستم،

گوجه فرنگی ها سرکوفت می زنند که چه بی آب و رنگی!

من عکس اشتباهی چاپ شده ی يک شليل ام روی يک قوطی رب گوجه فرنگی!

لینک