در دادگاه ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس   

:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش برادر تنی ما بود......
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش دوست عنی ما بود....
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش خیگ روغنی ما بود....
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش مایه‌ی بستنی ما بود....
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش پایه‌ی کف زنی ما بود....
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش مربی دف زنی ما بود...
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش یابوی مردنی ما بود....
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش خط منحنی ما بود...
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش دستگاهِ هم‌زنی ما بود....
:ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس! مردی که کشتیش رودلفو براهنی ما بود....

این شاهدان جمیعن از انجمن شعر شهر آمده بودند و جز آزمودن طبع خود منظوری نداشتند ولی با سلاح هنرشان حکم اعدام را برای ژوزه مائورو ده واسکو نسلوس رقم زدند.یادشان گرامی باد.

لینک