بقایای یک نفرین قدیمی از آتشفشان وزوو   

سلیمان گفت: یا ربی، زنان امت‌ت را جزایی در خور قرار بده.....مثلن بفرمایید گدازه‌های آتش‌فشان وزوو زیر‌پای‌شان جاری شود.

خداوند عزوجل فرمود: خیر...اینان را چیزی بدتر اندیشیده‌ایم. مر ایشان را مردانی سر راه قرار داده‌ایم چغر، بدبار، بددست، بدچسب و ناساز که از قضا گشنی‌گران نیکویی هستند که زنان شما راطاقت ماندن و دریغ رفتن از گدازه‌های وزوو سوزان‌تر آید. 

لینک