در باب تکرار خریت- از نصایح سلیمان   

یا بُنَیّ َ....

سعا علی الجیز بالواحد الحفره مرّتین بل ثلاث مرات. لا یبدو تظهر العاقل بایّ ثمن.تستحق علی الحماریه بالدفعات حتی لا تشمل فی‌الوقت الاضافی.

فرزندم...

بکوش تا از هر سوراخ دوبار بلکه سه بار هم گزیده شوی. به هر قیمتی نخواه که عاقل جلوه کنی. جادارد هر خریتی را چند بار تکرار کنی تا آخر سر وقت اضافه نیاوری. 

لینک