یاور همیشه کس‌دست   

بعضن دیده شده است که برخی از مردان که صاحب خلق تنگ، مودِ داون( با سندرم داون یا فریاد گربه اشتباه نشود)، حال‌نداری مفرط، بی‌اعصابی هستند، از اتفاق؛ زنان زیادی را جذب می‌کنند. زنانی که طرف‌دار فداکاری، عظمتِ بخشش، عظمت در نگاه، مادری و مراقبت هستند. این زنان به خیال خود پروژه‌ای چلنج‌طلب انتخاب کرده اند، نه دم‌دستی و رو و جایزه‌شان را درمان کردن، سرحال‌ آوردن/به‌ راه آوردن یک آدم سخت می‌دانند( مثل لوازم چوبی ایکه‌آ که با وجود این همه صندلی آماده ترجیح می‌دهی یک چوب به خودت و چند چوب و تخته به هم میخ کنی تا صندلیت را خودت بسازی).

نمی‌دانم چی‌طو شد که ای‌طو شد ولی شاید یکی از خاصیت‌های دنیای مدرن زنانه برعکس کردن ١٨٠ درجه‌ای تمام کهن الگوها است. مرد حمایت‌گر= حالا زن حمایت‌گر که مخلوط با مادرانه‌گی‌ش به دنبال مردانی این‌چنین می‌گردند.

من به جای این برادران شریف بودم از این وضعیت هیچ حالی نمی‌بردم.

لینک