مادران ماه من   

سوال رمزی فرم ویزای امریکا برای من:


?What is the name of mother of your mother

Me: mah tala

سوال رمزی فرم ویزای امریکا برای دخترم:


?What is the name of mother of your mother
My daughter: mah bibi

بعدش بس که فکر کردم که کاش اسم ما دوتا هم یه چیزایی بود که اپلیکیشن های هفت نسل بعدی م هم ماه بارون می شد؛ بس که همین قدش هم حال شکرپاش خوشی بود؛ که مهلت اپلیکیشن آن لاین تموم شد و یکی دیگه درخواست کردم.

لینک