کنسرت خودم برا خودم   

کشاورز من‌ن‌ن‌ن‌ن   دیگه     حو-صِ-ل-ه نَ دا رَ   َ  َ  َم

به خوووووب امّید و از بدددددد گِلِه ن‌ن‌ن‌نداااااارم.....

گرچه از دیگرون.....

کاری با کار این...( میکروفن رو به تماشاچیا)

لینک