از سلیمان در باب آمیخته‌گی‌های مجاز   

یا بنیّ...
از بازگو کردن لطیفه‌ها و شرح ماوقعِ رختخوابی- بغبغوانه‌ی زن و شوهران شرعی- قانونی در جمع ؛مستمعین را احساس رقت انگیز و چندشناک زنای با محارم فرا می‌گیرد. بکوش تا ایشان را که محض سریش‌اندود کردن بنیان خانواده، مودبانه به شما می‌خندند؛بیش از این زجر ندهی.  

لینک