دلايل فيزيولوژيکی!   

ببين اگر چيزی بهت نمی گم به خاطر اينه که چند وقته می خوام برم دکتر چون به دلايل فيزيولوژيکی،روی بعضی از حروف ، اون تاکيدی رو که دلم بخواد نمی تونم بکنم.

مثلا اگر يه خورده بيشتر روی حرف " و " تکيه کنم حتما ۲ تا دندون خرگوشيم ، لبم رو پاره می کنه..... وگرنه خيلی دلم می خواست بهت بگم حو و و ووواست جمع باشه.....

يا اگر محل اتصال فکهام دردناک نبود بهت می گفتم : ی ی ی ی ی يه دفه ی ديگه فقط....

حالا هم تا برم دکتر فک و دهان... هرکاری خواستی می تونی بکنی..... آااااااای راستی يادت باشه من به خاطر دندونای با مواد سياه پر شده ام، روم نميشه داد بزنم!

 

 

لینک