از این کارا...   

ما دیدیم صاحبان یک سری از وبالیگ در فیسبوک به نام وبلاگشان صفحه زده اند فکر کردیم شاید کار باحالی باشد و ما نیز چنین کردیم. نام ما در آن دیار kharmagas khatoon یا خرمگس خاتون می باشد. دوست می داشتید اضافه کنید.

لینک