از وصایای سلیمان در باب وسوسه ی دارت دهانی   

یا بُنیَّ/ یا بنتی
لم تقل محبوبک انت حبک الشخص فی الماضی الایام الشدیدا ؛و لم تقل الشخص المذکور فعل الجماع مع الفمک و ذهبَ ؛ لان المحبوبک سیجمع مع الفمک و سیذهب. انما الامتی اقل لیس من غیرها.ـ
پسرم/ دخترم
هرگز به معشوق ات نگو که در زمان گذشته عاشق کسی بوده ای که دهانت را به گا داده و رفته است؛ چرا که وی نیز تا دهانت را سیبل عاشقی نکرده و توان پرتاب پیکان خود را نیازماید نمی رود. براستی زنان و مردان امت من ( این جور مواقع) هیچگاه از زنان و مردان پیش از خود کمتر نیستند.

( از نصایح سلیمان به هردو اولادش، دم دمای المپیک)

لینک