سه عاشقانه تقديم به تو   

- هی دختر تو خيلی ماهی........ می رم بر می گردم و با خودم می برمت

او رفت و ديگر برنگشت و ۲۰۰ عاشق ديگر هم........

حياط خانه ی دختر تنها محلی بود که يک بازداشتگاه مردانه به آن اشراف داشت........ و دختر نمی دانست که آدمها اگر ناچار و بی پناه نباشند هيچگاه عاشق نمی شوند و او هنوز منتظر است.

 *************************************************************

از روی فيلم تنها يک تصوير ازت برای خودم فيکس کرده بودم و با آن تصوير شيرين مدتها دوام آوردم بدون آنکه بقيه ی فيلم را ببينم........ حالا که هر روز داری از من دور ميشوی فيلم را rewind می کنم مطمئنم آنقدر هست که تا آخر عمر بابت از دست دادنت پشيمان نشوم.

*************************************************************

نازخاتون به جون کاکام عبدالله من از اوناش نيستم که اگه يه روز آبگوشتت بی نمک شد ديزی رو تو سرت خورد کنم........  به جون کاکام فقط اگه شور بود ديزی رو تو سرت خورد می کنم....... حالا فرکاتو بکن ببين زنم نشی می کشمت 

 

لینک