بقالان سر کوچه به بهشت نمی روند.   

یا بُنیَ

من و اسماعیل و ابراهیم و یونس و یوشع‌اینا جملگی به بقالان سرکوچه مدیون بوده‌ایم بابت کاربردشان در جمله‌ی طلاییٍ " دوستت دارم که  عن روی سرت می‌بارم وگرنه چرا پاچه‌ی بقال سرکوچه را نمی‌گیرم" . ازین جمله غافل مباش چراکه مخاطبت نه تنها دست از طلبکاری برداشته بلکه خود را منت‌به‌سر، از مقربین درگاهت می‌شمارد که شایسته‌ی عتاب تو قرار گرفته است. 

یا بُنیَ

قاطی نکنی اسم مشاغل دیگر را ببری.

 

: به مردعلی مرادی که دیروز گفت نصایح سلیمان‌ت را دوست می‌دارم.

لینک