ويتامين ث در زمستان.... ژاژ خاييدن و محيط به کفچه پيمودن نيست   

۱-حالا که کمرم را گرداگرد بريده اند، ديگر خيلی دير است که بگويم" دست نگهداريد من تنها خواب ديده ام که پرتقال شده ام!"

۲-  شيرين ترين خاطره ی من ليموشيرينی بود که سالها پيش قاچ کردم وفراموش کردم بخورمش.

۳- قابل توجه آقا پسرهای عزيز!

فقط ليمو نيست که....بقيه هم جزء مرکبات اند!

  

لینک