به : توهم معجزه ی جفت هفت پيامبر بی تاس   

- چشم در برابر چشم.... دست در برابر دست... لوزالمعده دربرابر پانکراس... چيز در برابر سه نقطه..... خلاصه جمع تمام اين اعضا و جوارح می شود يک انسان کامل و تو به جرم قتل يک انسان کشته خواهی شد.

- اعتراض دارم عاليجناب! قبول دارم که جمع اين دل و روده ها می شود يک انسان ولی آنی را که من کشتم اصلا آدم نبود.... اسطوره ی نقصان بود چه برسد به يک انسان کامل ... در ازای همچو منی می با يست ۵ نفر از آنها کشته می شد.

متهم در همان زمان فکر کرد که آن ۵ نفر چه کسانی می توانستند باشند و زير لب با خود زمزمه کرد: ماتريکس يوحنا – بلقيس صفرا – سفليس صغرا -چل گيس احيا – و هر چه کرد نام نفر پنجم را به خاطر نياورد.

لینک