لبخند سمن گل جغتايی شبيه عکسش نيست

در جوابتان بايد بگويم:

۱- انتظار مستبدانه ی آن خانم با من کاملن فرق می کند. من اصلا انتظار ندارم که هر دفعه حتی به طور اتفاقی که پای مسنجر می آيم تو هم آنجا باشی.

۲- من هم معتقدم اول مرغ و دوم تخم مرغش زياد فرق نمی کند. تا قسمت چه باشد.

۳- رنگ صورتی به أدم سفيدپوست بيشتر می آيد . خب کورن فلکس دوست نداری نخورمثل من.

۴- من اصلن با هملت همدلی نمی کنم. آدم به زندگی خصوصی مادرش چکار دارد.

۵- با سس سفيد و قارچ درست می کنم.

۶- خير. فنردارش مخصوصا با آن تورهای زبر ارگانزا مرا اذيت می کند. در آن مورد هم برای من شراب بيشتر اثر دارد.

۷- داستانت ديراتفاق می افتد.در داستان به آن کوتاهی مجال تعليق نيست.

۸- محلش نگذار . خودش به بع بع می افتد.

۹- دبير کل فعلی برای ثبات منطقه بهتر است.

۱۰- با همان شلوار کتان و بلوزچسبان انگلِسی تان جلوی در آرايشگاه باشيد... پيدايم می کنِد ...فقط يادتان باشد لبخند من شبيه عکسم نيست.

قربانت سمن گل جغتايی

 

لینک