هر کسی چوب لای کار خودش....   

می گه دوست دارم همه چی مو دوست داشته باشه.... حتی صورت کش اومده ام رو تو شيشه ی فلاسک

می گه نمی خوام ازش خجالت بکشم .... حتی وقتی اپيلاسيون نکردم و ناخن ها مو تا بيخ جويدم....

می گه دوست دارم زبون اصليمو بلد باشه... نه ترجمه ی دست دومی از من رو

بهش می گم خيلی روتو زياد کردی... زنی با شرايط تو نمی تونه "عشق" کسی باشه.... نهايتش بتونه "معشوقه" اش باشه..... بر و بر نگام می کنه!

لینک