مربا آلبالوی از مصرف گذشته   

گاهی وقتا فکر می کنم يه هسته آلبالو ام

که تف شده از دهن يک جفت شونه ی بالا انداخته ی از بس که نچ و به من چه !

تا بيام فکر کنم که چرا پايين افتادم از يه جفت شونه ی بالا انداخته ......

تاريخ از مصرف چه ميوه ها که ندادم گذشته !

لینک