شايد که نصيب من بيچاره شوی!   

از يک طرف من...

که ديدن خشم و حسادت و گريه ی تو بهم قدرت می ده....

از يک طرف تو....

که نمی دونی رل ديوار رو داشتن تو يک پينگ پنگ ديواری، مشکل تکيه ی منو به يه ديوار قابل اطمينان حل می کنه....

ولی خودمونيم ها.... بازم از همه طرف ....من!

لینک