شکسته ش هم می خريم!   

می گفت با اين ترانه ی "عروسک شکسته" بدجوری ياد خودم می افتم و دلم می گيره....

گفتم  غصه نخور در عوض "عروسک شکسته"  يه جايی رو خيلی بهتر پاره می کنه!

اصولن شکستن خيلی دردناکه ولی اين يه خاصيتو داره !  

لینک