هردوانه!   

با انگليسيا می بندين؟...با امريکاييا می بندين؟..... با آنگولاييا می بندين؟ ببندين.....بابا يکی بياد به داد اين سيستمای خوشگل مخابراتيمون برسه ! نيم ساعته اين پيغام من داره تو هوا گل چرخ می زنه.....آخه لامصبا تا موهام خشک نشده و وز نکرده بايد بدونم بالاخره با کدومشون می رم بيرون .... اون که موهامو فرق کج دوست داره؟ يا اونی که دوست داره همه رو محکم بالا ببندم؟

لینک