جنون گاوی يا امنيت شغلی؟   

خانم هاشم آقا در مراسم سمنو پزان به مامانم : 

پشت پرده ی خيلی از زنهای طلاق گرفته ی درمانده- مردی است که مسووليت حرفهاش رو نپذيرفته و حالا تو زده!

ولفگانگ برشرت در کتاب سيمای زنی در ميان جمع از زبان زن شوهرداری که شايعه است با مردانی هم معاشرت پنهانی دارد:

درست است که حرفهای خوبی پشت سرم نمی گويند ولی به خدا سوگند که هيچگاه احساس خودفروشی نکرده ام جز در مواقعی که با شوهرم خوابيده ام.

سوگل -عروس خاله ی مامانم -که ۱۲ سال بر سر الاکلنگ ماندن و رفتن نشسته است:

با در نظر گرفتن موارد بالا ادامه دادن به خودفروشی امن ترين شغل است.

 

* يکی از شنيدنی ترين قسمتهای سخنرانی يک سخنران در کنفرانس امنيت شغلی  - ليختنشتاين ۲۰۰۴

 

لینک