گاف من نامه!   

اين "عشق من نامه" ها  به آزاده خانم چيکه تقديم می شود:

 عشق من!

 درست وقتی که من دارم کدهای خودم رو می دم تا تو به اونا عمل کنی.... تو هم داری کد می دی تا من به اونا عمل کنم ..... و اينجوری می شه که هيچوقت کسی نيست که اين کدها را بگيره!

عشق من!

می دونی اين "منو بفهم" ها و "چقدر خری که نمی دونی چقدر دوست دارم" ها منو ياد مربی بسکتبالمون ميندازه که موقع مسابقه از اين سر تا اون سر هن و هن دور زمين می دويد و با تلاش فراوون دستاشو بالا و پايين می برد و فرياد می کشيد: خوب بازی کنيد....بچه ها تو رو خدا خو و و و ب بازی کنيد! 

لینک