!!!   

من اما در مردان چيزی نمی يابم

اگر مخدوش گردد وزن اين مصراع!

و يا حتا بلرزاند تن شاملوی! را در گور

من اما در مردان چيزی نمی يابم!

 

 

* دستخطی تازه کشف شده از فروغ خاتون کنيز حاج باقر-باغبان فتحعلی شاه- اولين فمينيست ايرانی

لینک