وردنه ی نامرد !

يه آدمی هست ؛ تو بگير من ؛ که می تونه مثل يه خمير ؛ يه سرش يه وقت اونقدر نازک و شفاف بشه مثل خيال بوی سرشير از خونه های کاهگلی سحرهای پنجره يه اتوبوس ؛ يه سر ديگه اش می تونه اونقدر کلفت و کشدار باشه مثل ليچارهای شيشه خرده ای که فرو می پاشه هر کسی رو مثل شوروی سابق ....

ولی تقصير اون آدمه نيست به خدا که توی يه روز می تونه جاجای خميرش اينقدر فرق کنه همه اش تقصير اون وردنه ی لعنتيه !

لینک