اون موقع ها که دانشجو بودم .... وقتایی که ویرون می شدم ..... همین لوازمی رو که این بالا میبینید با خودم برمیداشتم و میرفتم..... داشتم فکر میکردم که این زن .. همین زن بالا.... باید کجای کار باشه که میخواد اینا رو بفروشه.......

لینک