خدا هست!   

گاهی فکر می کنم خدا هست!.....اين تقدير، بی رحمانه تر از اونيه که تصادف محض باشه!

"اندوهگين !!!!( خداوکيلی چندصدسالی می شد از اين کلمه استفاده نکرده بودم...يهو با همه ی جواديتش بهم چسبيد) باشی با عين قاف چت کنی .... دربياد اينو بهت بگه! "

 

لینک