لرد بايرون در گزاگ   

سلام ای مردان معامله های صادق! که هر چه نباشد از اشعار گلی و شمعی چندشناک لرد بايرون مردتريد!

سلام ای فاحشه گان فاتح ! که هرچه نباشد از زرزر زنانه ی تضرع ، بی ضرر تريد!

سلام ای وقاحت ناگزير گزاگ* که از خلوت خائن وخصوصی اندرونی های پر سوگلی بی گزند تريد!

سلام ای طرح  طراوت ريز   و لزج شهوت که........( اصلن اومدم بگم وردارين اين تاج بو گندو رو از سرم و  تاج کاغذيمو  پس بدين بهم که يادم اومد يکی اينو قبلن گفته بود!)

 

*GAZZAG

لینک