نيايشی بر گربه ی ابلق!   

و دوباره اتوبان نيايش و گربه ی له شده ای که پوستش برای انداختن جلوی در خوب نيست! و بازگشت ظفرمندانه ی من به کار سابقم...چينی محبوب من!... ولی با اين حال امسال بوی تکرار نمی آيد! يعنی نمی خواهم که بيايد!

حول حالنا الی احسن الحال و الحول!!

لینک