هوای دو هوا   

۱-

عزيز دلم! ناز بالشی که روحت از درياچه ی قوی چايکوفسکی آمده است! .... خودم را پاک و مطهر نگه داشته ام برايت!...من نمی گذارم هيچ چرک و غبار و آفتی بر من نشيند تا تو بيايی!... نه شته نه بيد نه ساس!...من زهر نفتالين را  چون نوشدارو به جان خريده ام ... جان من قبل از اينکه سهراب بميرد بيا! اين تن بميرد بيا!

با عشق: ملافه ی سپيد توی گنجه

۲-

يا يه نفر خوابهای اين خانوم رو تعبير کنه.... يا من رو از دستش نجات بده!

تصدقتون بشم: ويتامين E

لینک