جليقه نجات   
من جليقه نجاتم را اشتباهی پوشيده ام
حالا دريا در من غرق می شود!

( اين بند تنبان را روی آبهای خروشان خليج فارس سوار بر قايق تندرو گفتم. تو اون اوضاع که بهتر از اين نمی شد گفت. می شد؟ )

راستي عيدتون هم مبارک........ به من هم عيدی بدين خوشحال می شم!
لینک