ده فرمان   

۱- دانش ات را برای خودت نگه دار و با مردم مهربان باش.

۲- موقع انجام عمل دفع به خرابی سيفون فکر نکن.

۳- فقط به قد-قامت-استقامت مردان بينديش . بگذار قول های محکم و وفادارانه شان تنها يک وز وز در پس زمينه ، يک موزيک متن رومانتيک و بی کاربرد باشد.

۴- چيپس را دوست داشته باش ولی دور کمرت را بيش تر.

۵- از دست شپش يقه پاره مکن.

۶- ماشين ات را جايی پارک نکن که کلاغ ها روش برينند.

۷- يک بار هم که شده در طول عمرت با کشتی سفر کن تا قدر استقرار در خاک را بدانی.( و از ما خوش حال تر چنارانند.)

۸- بادمجان را جز به صورت جوجه  و غوره و بادمجون مصرف نکن.

۹- عمه ی آن کس را گاگا کنيد که می گويد افتادگی آموز اگر طالب فيضی.

۱۰ـ بچه برو کنار بگذار باد بياید.

لینک