عشق تازه ام!   

 اسمت رو گذاشتم عشق تازه ام و عجيب ياد هويج و کرفس و کلم می افتم که روش شبنم کلاه برداری آب پاش مردک ميوه فروش نشسته.....ولی بهرحال اسمت را عشق تازه ام گذاشتم....چندتا چيز هست که بايد راجع به من بدونی....من از اونام که بيشتر از اونی که زندگی کنم ، درباره ی زندگی حرف می زنم.... بيشتر از اونی که داستان بخونم داستان می نويسم.... از بچه گی ام بيرون نيومدم هنوز... دلم می خواد رو ميزهای پيتزا فروشی راه برم تا برسم به ميز ته رستوران... دلم می خواد شبيه خواننده های اجق وجق راک باشم... دلم وقتی يه چيز شور ميخواد يه چيز شور ميخواد و تو نمی تونی بگی حالا به جاش بيا نون خامه ای بخور..... وانمود کن که به حرفام گوش می کنی... وانمود کن که ريزريزای منو دوست داری... اينجوری تا آخر عمر خرتم! هيچ وقت مخصوصن وقتی دلگيرم ازم نپرس حال فلان جات چطوره... وانمود کن که برات قابل احترامم.... هرچند احترام در برابر قدرت تستسترون تو عددی نيست....عشق تازه ام! من هم حرفهای شورت اسلیپی و طعم هلو و آلبالو می زنم محض باحالی.... ولی بهم بر می خوره اگر يه تيک بخوام از اينا بگم.... عشق تازه ام! می دونم روزا لوکزامبورگ و پری بلنده واسه شوما توفيری نمی کنه.... ولی به روم نيار اينا رو....خب؟ يه جاهايی حواست هم باشه که اين الاحقر(ه) يه هوا انتلکتوئل هم هست.... همين فقط يه هوا!....دمت گرم.... می دونم اينجا هم تا حالا نيومدی و يه خط هم از من نخوندی..... ولی اينا رو به روم نيار....گه گاهی به ويز ويزام گوش کن!.... عشق تازه ی من! ای شبنم روی کرفس من!

لینک