مشق خط - در آستانه   

 

طفلان عزيزم از روی اين سرمشق ها ۳۶ دفعه مرقوم گردد: 

(۱)

- ادبِ مرد بِه ز دولت اوست.

_ ادبِ مرد بِه ز دولت اوست.

_ مادرِ مرد به ز پدرِ اوست.

_ فحش خورِ مادرِ مرد به ز پدرِ اوست.

(۲)

_ اين ها را در آستانه ی ۳۶ سالگی برای بنفش ترين روحِ عالم می خوانم...... که گفته من قدر خود ندانم؟

(۳)

_ هی در آستانه در آستانه! شتر در آستانه گهی هی لپ لپ خورد گهی (چی توز) هی دانه دانه

(۴)

_ تقديم مي شود به ياد و خاطره ی ميرحسين موسوی که کاش بلد بود در آستانه ی ۳۶ سالگی عطوفتِ پرمخافت را نيز جيره بندی کند که تا آخر عمرکم نيايد.

 

کم نيايد؟ غم نبينی!

به سال ۱۳۸۴ هجری شمسی توسط اين جانبه مرقوم شد. باشد که ما را از ليست دعای خود ديليت نفرماييد.

 

لینک