خفه لوگ

خیلی دیر فهمیدم که "درست" یعنی آنچه که من دوست می دارم بر خود و بر آنان که دوستشان می دارم....و حالا من سعی می کنم  یک ربط منطقی پیدا کنم بین همه ی آنچه که بوده است و نظاره کنم زندگیم را از دور... از یک بعد دیگر... مثلن از بالا...یک نظم قابل پیش بینی .. یک رابطه ی منظم بین واکنش های ذهنی به آنچه تا به حال بوده است جوری که منجر به یک هویت... یک نام ... یک شخصیت بشود. می شود. که تاریک . دودی. حرکات. غبار آبی. دالان. روده. سرد. نردبان عمود. راه دراز. دل تپش. من. تو. کشش. کش .ش. اشمئزاز- تمایل. تردید. لطیف.کودک.دید. خیال. آینه. سن. کش. بطالت. انتظار. نردبان.عمود. سخت. خ. دور. من. دوچرخه. کشف. دختر. ایران. نان. باید. مرگ. فولاد .هست . آبدیده.  باشد. آنچه. فروپاشی. فروید. حیا. هاش دو اس او چار. معلم. درست. خط کش. من. بیست. کوشا. آفرین. نجیب. سوپر ایگو. فروید. الگو. معقول. گرلاوین. فاطمه زهرا.  لیبیدو. تقوا. آینده. اسپرم. چارچوب. شیمی. جذب. آغوش گرم. استروژن. خانواده. خمیردندان. خائن. موجه. تبصره. صرفه. گردش خون. جهانی. عمود. کابوس .خط.  دانشگاه. لاتاری. ا لانگ جورنی این تو د نایت. نردبان. اگر. اگر پ. آنگاه سیب. تاریخ. جهنم. دستمالی. اسطوره. پریود. سمبل. دور. می شود درواقع بنابر واکنش های ذهنی انسان که متاثر است از نوع تربیت و برهه ی تاریخی که در آن پرورش یافته همچنین با توجه به تفاوت های فردی  روند رو به تکامل یا زوال شخصیتی / روانی شخص را تشخیص داده و بنا بر اين....  

- تو چرا اين همه ساکتي؟

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
بكت يا همون (نون باگت)

ولگ.گول.گلو.فخه.هفخ.فهخ. فيل ام ياد هندوستون كرد.يا هندوستون دلش فيلم مي خواد؟

شميده

هنوز هم ميگم متن هات روز به روز دارن غوغا ميكنن...يه نوشته مفصل تو ذهنم داره راجع به اين نوشته ات وول ميخوره...تا آخر شب برات مي فرستم...تو نظر قبلي م هم اشاره كردم كه چه قدر نوشته ات من رو ياد بكت نازنين انداخت...تو اصلا نويسنده ي ناخوداگاهي...خدا تو رو ساخته واسه همون غلغلك دادن و نوشتن...خلاصه صدتا فحش به اين دكه-ی رفيق مون دادم كه چه را اون امانتي رو پنج ماهيه كه نمي آرن...خيلي دوست دارم بخونمش...اين رو مخصوص نوشتم كه بگم كه انگار جاي نقد و نظر جدي جاي ديگه ست...اگرچه متن هاي تو هميشه با خواننده هاي اهل فن حرف ميزنن...فقط سعي مي كنم بذارم اينجا خلوتت حفظ شه و دوستان از دست نوشته هاي من نرنجن...اما ارادت ما همچنان به قوت خود باقي ست.مخلص بانوي خودمون هم هستيم همچنان.

فرزاد

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

گلادياتور

سلام بازم دروازه میدان مبارزه باز شده و گلادیاتور وارد میدان جنگ شده گلادیاتور بدون سپر میره جنگ اون از جنگ لذت میبره نه چیز دیگه به گلادیاتور سر بزن اون از تنهایی ....

هنوزم نفهميدي قضيه رو. بجنب تا دير تر نشده.